25.9.09

Προσοχή !! Ακολουθεί πολιτική ερώτηση... ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων...Πρέπει πάση Θεού, να... να... να βοηθήσουμε να αποκατασταθεί τον... το... το παιντί, τόσο κόπο έκανε και τα λοιπά... με συγχωρείτε δεν... πρέπει πολύ απλά... δεν... δεν είναι ερώτηση αυτό...