13.11.07

Γνωρίζοντας τον κόσμο... (Knowing our world...)

Ζητήθηκε από τον Νορβηγό διπλωμάτη Charung Gollar να παρουσιάσει στον ΟΗΕ ένα απλό γραφικό με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κόσμος το 2004.
The Norwegian diplomat Charung Gollar was asked to present the UN with a graphic showing the main problems in the world in 2004.

Παρουσίασε μια σειρά από οκτώ εικόνες με τίτλο «η δύναμη των αστεριών» και χειροκροτήθηκε για την απλότητα της ιδέας του.
He presented a set of 8 pictures entitled "The power of stars" and was applauded for the simplicity of his idea.

Παρ’ όλο που δεν υπήρχε καμιά σχετική πρόθεση, η δουλειά του παρουσιάστηκε για να συμμετάσχει για το Βραβείο Νόμπελ Πολιτικού Μάρκετινγκ.
In spite of having no pretension at all, his work was presented to participate to the Nobel Price of Politic Marketing.

Παρακάτω είναι οι οκτώ εικόνες που παρουσίασε. Διαβάστε τις λεζάντες...
Attached are the 8 pictures presented. Read the legends...


Angola


Somalia


Colombia


Burkina Faso


Brazil


China


U.S.A.


European Union